Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERPRAKTIJK HOORN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de orthopedagoog of psycholoog werkend bij Kinderpraktijk Hoorn (hierna te noemen Kinderpraktijk Hoorn) en de cliënt/opdrachtgever.

1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.

2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.

3. De cliënt/opdrachtgever ontvangt een maandfactuur per email. Bij onderzoeken ontvangt de client/opdrachtgever de factuur binnen een week na afname van het onderzoek. Alle door de behandelaar gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.

4. Client dient het verschuldigde bedrag te betalen voor het verstrijken van de betalingsdatum. Doet client dat niet, dan zendt Kinderpraktijk Hoorn na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de client de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Kinderpraktijk Hoorn gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de client in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen.

6. Indien de betalingsachterstand opgelopen is tot twee maanden zal de behandeling/begeleiding stopgezet worden.

7. De diensten worden geleverd op de locatie waar Kinderpraktijk Hoorn gevestigd is, tenzij anders overeen gekomen.

8. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels:
– Behandeling/begeleiding/onderzoek die minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal niet in rekening gebracht worden.
– Indien de afspraak voor behandeling/begeleiding niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden.
– Indien de afspraak voor een onderzoek niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal 50% van de onderzoekskosten in rekening gebracht worden.

9. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het honorarium.

10. Mochten er tijdens de bijeenkomst zaken blijken die meerwerk met zich meebrengen, dan zal Kinderpraktijk Hoorn deze zaken alleen verrichten na afstemming met cliënt/opdrachtgever.

11. Wanneer de voorwaarden van de cliënt/opdrachtgever strijdig zijn met de voorwaarden van Kinderpraktijk Hoorn, dan zijn de voorwaarden van Kinderpraktijk Hoorn van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt/opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.

12. Klachten over geleverde diensten of producten moeten door de cliënt/opdrachtgever binnen 8 dagen na levering van dienst of product schriftelijk zijn bevestigd. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt/opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

13. Zowel de cliënt als behandelaar is gerechtigd de behandeling/begeleiding te stoppen dan wel op te schorten. Om de behandeling/begeleiding goed af te ronden is het wenselijk dit twee weken van te voren aan te geven.

14. Door ondertekening van het inschrijfformulier en het afnemen van een dienst verplicht de ondertekende partij zich tot het voldoen aan de betalingsverplichting die hieraan verbonden is.

15. In geval van gescheiden ouders, zal de factuur  naar degene bovenaan het inschrijfformulier worden verzonden. Kinderpraktijk Hoorn is niet verantwoordelijk voor de verdeling van de kosten tussen beide gezagdragende ouders.

16. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf. Kinderpraktijk Hoorn werkt niet met het openen van DBC voor onderzoek en/of behandeling.

17. De aansprakelijkheid van Kinderpraktijk Hoorn voor vermogens- en immateriële schade, inclusief gevolgschade, veroorzaakt door Kinderpraktijk Hoorn, is in gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit aansprakelijkheid voortvloeit. Kinderpraktijk Hoorn is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst geleden door de cliënt/opdrachtgever, de werknemers van de cliënt/opdrachtgever of derden.

18. Kinderpraktijk Hoorn heeft het recht de overeenkomst te ontbinden of op te schorten, zonder verplichting tot schadevergoeding wanneer er sprake is van overmacht. Overmacht is in ieder geval -maar niet uitsluitend- brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop Kinderpraktijk Hoorn geen invloed kan uitoefenen.

19. Wanneer Kinderpraktijk Hoorn door overmacht (de verdere) uitvoering van de overeenkomst moet staken, houdt Kinderpraktijk Hoorn wel het recht op vergoeding tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden, gemaakte kosten en betaalde voorschotten.

20. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

21. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Kinderpraktijk Hoorn en cliënt/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.