Hoogbegaafdheid

Gaat uw kind erg gemakkelijk door de leerstof heen en verveelt het zich wellicht op school? Heeft uw kind geen zin meer in school of weinig aansluiting bij leeftijdsgenoten? Dan kan een hoogbegaafdheidsonderzoek uitkomst bieden. Op basis van de uitkomst kunnen we gericht adviezen geven voor thuis en op school.

Vermoedt u dat uw kind bovengemiddeld intelligent en misschien wel hoogbegaafd is?

Hoogbegaafdheid is de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te kunnen komen. Bij hoogbegaafden is o.a. sprake van een IQ boven de 130 (overigens niet altijd meetbaar). Dit kunnen we onderzoeken door middel van een intelligentieonderzoek. Dit is een individueel afgenomen onderzoek met naast een intelligentieprofiel en IQ ook observaties die duidelijkheid kunnen geven over taakaanpak, mogelijke faalangst of concentratie van uw kind.

Zijnskenmerken

Hoogbegaafdheid kan niet altijd worden aangetoond met een intelligentieonderzoek. Dit kan komen doordat het kind onder presteert, zich niet goed voelt tijdens de afname, twice exceptional is (dubbele ‘diagnose’, bijv adhd, dyslexie, etc). of omdat het creatiever is dan de test. Om deze reden is het altijd goed om naast intelligentiescore ook te kijken naar de zijnskenmerken van hoogbegaafdheid om tot een compleet beeld te komen.

Tessa Kieboom heeft naar aanleiding van veelvuldig onderzoek persoonskenmerken beschreven die worden gezien bij hoogbegaafdheid. Naast het denkluik, hebben deze persoonskenmerken samen geleid tot het ontwikkelen van het zijnsluik. Volgens het zijnsluik zijn vier kenmerken te noemen.

  1. Perfectionisme en Faalangst
  2. Rechtvaardigheidsgevoel
  3. Hooggevoeligheid
  4. Kritische instelling

In het schema dat wij gebruiken uit de methode Knappe Kleuters wordt daarnaast nog autonomie als apart kenmerk genoemd.

Met het zijnsluik zijn gedragingen te herleiden die thuis of op school regelmatig als gedragsproblemen worden gekenmerkt. Leerkrachten die het hebben over leerlingen die altijd commentaar hebben of de leerkracht corrigeren, niet zomaar iets aannemen, of ouders die moeite hebben met hun zeer reactieve kind, hooggevoelig, prikkelbaar of opstandig. Soms is het voor deze kinderen lastig aan te sluiten bij leeftijdsgenoten en zijn er ruzies of onbegrip. Vaak komen deze problemen voort uit het nog niet (h)erkennen van deze specifieke kenmerken. Om deze te beschrijven volgens het model van Tessa Kieboom, kan er vaak meer duidelijkheid komen over de oorsprong van de problemen en kan er beter worden ingespeeld op de behoeften van het kind.  (Niet bij alle kinderen zijn alle kenmerken te beschrijven).

In ons hoogbegaafdheidsonderzoek richten we ons naast een intelligentiemeting ook op deze zijnskenmerken, eventueel het type hoogbegaafde leerling (beschreven door Betts & Neihart (1988 & 2010) en de leerstijl van uw kind.zijnsluik cont
bron: Knappe Kleuters, Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong

Kenmerken

Als het gaat om kenmerken van hoogbegaafden, dan is er onderscheid tussen leervermogen en gedrag:

Leervermogen
Hoge intelligentie
Snel van begrip
Grote algemene interesses
Taalvaardig
Hoog leertempo, grote denk- en leerstappen
Verworven kennis goed toepassen
Goed geheugen
Doorvrager en waarnemer
Groot analytisch inzicht en probleemoplossend vermogen
Creativiteit en originaliteit
Denkt buiten reguliere kaders

Gedrag
Geestelijk vroegrijp (of indruk wekken daarvan)
Sterk rechtvaardigheidsgevoel
Perfectionistische instelling
In staat tot zelfreflectie
Zoekt ontwikkelingsgelijken in oudere kinderen
Accepteert regels en tradities niet klakkeloos, maar bevraagt ze
Grote behoefte aan autonomie

Onderpresteren
Als hoogbegaafde leerlingen structureel te weinig uitdaging krijgen, kunnen ze gaan onderpresteren. De definitie van onderpresteren is: ‘Het lager presteren op schoolvorderingen dan op grond van intelligentiescores verwacht zou worden.’ Het is van groot belang om dit tijdig te signaleren en te voorkomen. Een aantal kenmerken van onderpresteren is:

Levert wisselende prestaties
Is ontevreden over eigen prestaties
Heeft een hekel aan memoriseren
Vermijdt nieuwe leeractiviteiten
Stelt doelen opzettelijk te hoog of juist te laag
Snel afgeleid
Impulsief
Wijst school en veel vormen van schools leren af
Verzet zich tegen autoriteit

Heeft minderwaardigheidsgevoelens
Vermijdt groepsacitviteiten
Heeft het gevoel dat iedereen tegen hem is
Is minder populair bij leeftijdsgenoten
Zoekt contact met ontwikkelingsgelijken
Voelt zich hulpeloos en slachtoffer van de situatie
Neemt geen verantwoordelijkheden
Wijst hulp af
Liegt over school, prestaties en afspraken

Sociaal-emotioneel

Veelal wordt gedacht dat uw kind achterloopt in zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling omdat het geen/weinig contact heeft met leeftijdgenootjes. Dit is een misverstand. Het is namelijk voornamelijk zo dat de kinderen voorlopen in hun ontwikkeling waardoor ze geen aansluiting vinden bij hun klasgenoten. Wel kunnen ze goed contact maken en onderhouden met oudere kinderen of volwassenen.Specifieke risicogebieden voor hoogbegaafde kinderen zijn de ontwikkeling van vriendschappen en van hun zelfbeeld. Ook de aansluiting met leeftijdgenoten is een risicogebied. Er zijn verschillende oorzaken waarom het mis kan gaan op sociaal-emotioneel gebied:
– Scheve (te hoge) vriendschapsverwachtingen
– Gebruikt te moeilijke woorden en begrippen
– Het niveau van spelen ontwikkelt sneller
– Hebben soms andere interesses
– Hoge mate van aanpassingsgedrag
– Behoefte om aardig gevonden te worden
– Gebrek aan cognitieve uitdaging

Herkent u uw kind in de verschillende gedragingen zoals veelal beschreven wordt en wilt u graag duidelijkheid over de capaciteiten van uw kind? Wij kunnen een hoogbegaafdheidsonderzoek afnemen bij uw kind waarvan u een uitgebreid verslag ontvangt en zo nodig adviezen voor op school en thuis. Voor meer informatie over een intelligentieonderzoek, kijkt u hier. U heeft dus de mogelijkheid om alleen een intelligentiemeting te laten doen, of het uitgebreidere onderzoek met een beschrijving van de zijnskenmerken en de leerstijl van uw kind.

De tarieven voor een hoogbegaafdheidsonderzoek vindt u hier.

Heeft u vragen over de mogelijkheden of wilt u uw kind aanmelden, maakt u dan meteen gebruik van de mogelijkheid om via de website een vrijblijvende afspraak te maken of neem contact met ons op via mail of telefoon.

Heeft u vragen over de mogelijkheden of wilt u uw kind aanmelden, maakt u dan meteen gebruik van de mogelijkheid om via de website een vrijblijvende afspraak te maken of neem contact met ons op via mail of telefoon